Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bildterapi

Bildterapi
Bildterapi
I bildterapin används bilder som kommunikationsmedel i terapeutiskt syfte.

Bildterapi, eller bildpsykoterapi, är en form av terapi där man använder bilden som uttrycks- och kommunikationsmedel. Bildens symboliska och terapeutiska värde har varit känd länge. Den här aktuella terapiformen började utvecklas vid andra världskriget i samband med rehabilitering av krigsskadade i USA, England och Holland. I Sverige har metoden funnits sedan 1960-talet.

Genom att arbeta med bildens medium kan ickespråkliga nivåer i människan nås. Med bildens hjälp kan man kommunicera med människor som det annars är svårt att bedriva uteslutande verbal terapi med: barn, afatiker, psykotiska människor etc.

En målsättning med bildterapin är att bidra till ökad kommunikationsförmåga, ökad självkännedom samt ökad förmåga att använda sina resurser och bearbeta sina problem.