Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bioenergetik

Bioenergetik
Bioenergetik | Foto: Lubyanka
Bioenergetik är en form av kroppspsykoterapi där kroppen och dess uttryck analyseras och behandlas genom massage, andnings-, hållnings- och rörelseövningar.

Bioenergi betyder liv och kraft. Bioenergetiken har utvecklats av amerikanen Alexander Lowen. Han har byggt metoden på idéer från Wilhelm Reich, som under 1940 och 8O-talen var Lowens analytiker och lärare. Lowen arbetade en tid som reichiansk terapeut, men övergav dennes organteorier och utarbetade i stället bioenergetiken tillsammans med andra personer under senare hälften av 8O-talet. Metoden bygger huvudsakligen på Reichs karaktärsanalys och vegetoterapi (se Reichiansk terapi).

Utgångspunkten i bioenergetiken är det nära sambandet mellan psykiska problem och kroppsliga funktioner. I begreppet kroppen inkluderas även sexualitet, andning, rörelser samt andra uttryck för tankar och känslor. Till skillnad från Reichs betoning av sexualiteten, menar Lowen att den endast är en av många grundläggande fysiska drifter. Alla drifter och funktioner styrs av bioenergin.

Alla erfarenheter en människa gör under sin uppväxt lämnar spår i personligheten och i kroppen. Det ena lagret läggs till det andra under livets gång. Identitetskänslan är nära förknippad med kroppsupplevelsen. Lowen talar om fem karaktärstyper, som alla har sina egna kännetecken i kroppsstrukturen: den orala, schizoida, masochistiska, psykopatiska och rigida karaktärsstrukturen. Dessa karaktärstyper betecknar olika försvarspositioner som människor kan inta, och som har sitt ursprung i en tidig emotionell konflikt mellan behovet att vara sig själv och behovet av fysisk och känslomässig närhet till andra.

Undertryckta känslor leder till kroniska muskelspänningar som hindrar energiflödet i kroppen och begränsar uttrycksförmågan. Det är kroppen som bestämmer hur man tänker, känner och handlar. Lowen talar om klyvning, som innebär att individen identifierar sig med sitt jag som något skilt från kroppen, dvs. egot är inte längre rotat i kroppsupplevelsen. Ett mål med bioenergetiken är just att utveckla kroppsmedvetenheten.

En av dem som har vidareutvecklat bioenergetiken är John Peirrakos. Han har dragit paralleller mellan olika typer av mekanismer som "håller inne" energin i personligheten och blockeringar i energicentra i kroppen, s.k. chakras.

Bioenergetik är både en analysmetod och en behandlingsteknik. Kroppen och dess uttryck analyseras: andning, rörelsemönster, vilka delar av kroppen som är över- resp. underutvecklade och var muskelspänningar finns. Utifrån observationerna görs en bedömning av var blockeringarna finns och av vilken karaktär de är, vilket sedan ligger till grund för den behandling som ges.

Bioenergetiken innebär direkt arbete med kroppen. Lowen menar att psykoanalysens svaghet är att den inte tar fasta på kroppen i strävandena att hjälpa patienten att bearbeta sina känslomässiga konflikter. Vid psykiska störningar gäller det att få individen att öppna sig för sina outlevda känslor så att den känslomässiga energin kan frigöras.

Lowen har utarbetat olika övningar för att aktivera bioenergin. Ett första steg är att få personen att andas djupare och öka syreintaget. Arbetet börjar med en "grundningsövning" (grounding) för att hjälpa individen att få en identitetskänsla. Övningen är ett sätt att få liv i benen och etablera en fast kontakt med marken. En brist på "grundning" yttrar sig i en bristande känsla av att klara att stå för sig själv i livet. Lowen utvecklade också ett antal kroppsställningar, s.k. stresspositioner, för att aktivera kroppskänslan. Positionerna innebär en press på kroppen i kombination med djupandning. Dessa ställningar kan också leda till "fria kroppsassociationer".

I arbetet med kroppens muskelpansar kan de inre konflikter framträda som hindrar en person från att utnyttja alla sina resurser. Genom de bioenergetiska övningarna kan spänningar lösas upp, oavslutade upplevelser bearbetas och känslor få sitt utlopp. Målet med behandlingen är att höja energinivån och frigöra de krafter som finns i människans kropp för att nå harmoni mellan kropp och själ. En viktig del av terapin är att hjälpa personen att finna adekvata kroppsliga reaktioner för sina känslor.