Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bioklimatologi

Bioklimatologi
Bioklimatologi | Foto: NASA
Bioklimatologi handlar om hur elektromagnetiska förhållanden påverkar kroppens funktion, vilket kan utvecklas till förebyggande och behandlande åtgärder.

Bioklimatologi inrymmer i generös mening såväl geobiologi, som handlar om jordstrålning, och elektrobiologi, som berör samtliga former av elektromagnetisk strålning i omgivningen. Här skall båda dessa aspekter beröras.

Geobiologi (av de grekiska orden ge = jord, bios = liv, och logos = lära, kunskap) handlar om den påverkan som strålning från vissa geografiska zoner har på människan. Två läkare, Hartmann och Curry, upptäckte oberoende av varandra band av strålning som bildar ett regelbundet, finmaskigt rutnät över hela jordytan. som nu kallas Hartmanns och Currys rutnät. Det är frågan om två olika rutnät: ett mellan de fyra väderstrecken och ett som går diagonalt över det första. Nätet bildar en slags geografisk retzon utifrån vars skärningspunkter jordstrålning utgår. Punkterna med strålning är som tredimensionella lodräta pelare som stiger upp från jorden och genomtränger all materia. Strålningen uppträder också vid sprickbildningar i berggrunden, vid förekomst av vissa malmer i berget och där vattenådror går fram.

Den här jordstrålningen uppges alstra eller förvärra sjukdomar. Hartmann utförde ett försök med blodsänka som lär ha visat att sänkningshastigheten hos blodkropparna påverkas av om blodet fanns innanför eller utanför en sådan geografisk retzon.

Kunskap om dessa zoner med varierande påverkan på levande materia har funnits sedan länge i olika kulturer.

I exempelvis det gamla Kina var det förbjudet att bygga hus utan att marken först hade förklarats lämplig.

I Sverige har man använt slagruta för att upptäcka dessa zoner, vilket bl.a. utnyttjats till att finna vatten. En slagruta kan vara gjord av vilket elastiskt material som helst. Med viss handfattning får den en stabil förspänning. När man inträder i en geografisk retzon kan slagrutan mångdubbla de obetydliga kroppsförändringar som kan utlösas av dessa zoner, och den fjädrar då upp och ner beroende på hur den halls. Slagrutan uppges kunna ge utslag även vid människors, djurs, växters och mineralers energifält. Detta energifält (ibland kallat aura) lär vara kraftigare runt en frisk kropp eller kroppsdel än runt en sjuk, och på detta vis kan störningar upptäckas.

När man lokaliserat de geografiska retzonerna kan de i möjligaste mån undvikas (exempelvis genom att flytta sängen till annan plats i rummet). Man kan också söka neutralisera strålningseffekten; i gamla tider använde man i detta syfte exempelvis ormbunkar och koppartråd.

Elektrobiologin handlar om elektriciteten i dess förhållande till människan. Människan har alltid varit utsatt för strålning och olika kraftfält; det har hört till den naturliga miljön. På senare tid har dock den moderna tekniken lett till att den bioelektriska miljön kraftigt förändrats, med konsekvenser för både miljö och hälsa.

De naturliga kraftfälten består av likströmsfält och växelströmsfält. Sett ur rent fysikalisk synpunkt består människans kropp av en samling elektrolyter, laddningsbärare. Alla funktioner i kroppen påverkas av yttre elektriska fält. Det normala likströmsfältet driver och styr alla processer ända ner på cellnivå. Ett svagt kraftfält kan ge svaga kroppsfunktioner. De normala växelströmsfälten däremot, som t.ex. åskväder, stör kroppens normala funktioner. Till den normala elektriska miljön hör också en viss ledningsförmåga hos luften. Det innebär att den skall innehålla en viss koncentration av joner (se Jonterapi).

I dag finns i vår miljö mycket elektromagnetiska föroreningar och radioaktiv strålning som inte alls hör hemma där: Atombombssprängningar, kärnkraftverk, upparbetningsanläggningar och uranbrytning sprider radioaktiv strålning som leder till nedsatt immunförsvar och cancer m.m. Teknisk radioaktivitet joniserar luften och höjer därmed dess ledningsförmåga. Detta leder till att styrkan i det naturliga likströmsfältet avtar, vilket ökar risken för ett instabilt klimat och påverkar livsfunktioner hos all levande materia. Radio- och radarteknik och dylikt innebär ett system av energibärande vågor som normalt inte finns i naturen. Kraftledningar, elledningar, bildskärmar, TV, radio, hushållsapparater och liknande innebär negativt verkande växelfält. Moderna konstfibermaterial som plast och nylon m.m. kan uppladdas mycket starkt och behålla sin laddning i dagar och veckor, till skillnad från naturmaterial. De drar till sig negativa joner från luften så att denna blir alltför positivt laddad. Dessutom lever vi mycket isolerade från det normala likströmsfältet i naturen i och med vistelse i betonghus, bilar, tunnelbana etc.

Det har utvecklats olika medel och metoder som tar fasta på kunskapen om de elektrobiologiska förhållandena och som används i diagnostiskt syfte eller för att motverka de nämnda negativa effekterna - förutom givetvis att kunskaperna borde beaktas i den övergripande samhällsplaneringen och störkällorna reduceras.

Nu finns det olika blodtest, exempelvis dr Aschoffs elektromagnetiska blodtest och homeopat Berndt Nilssons geobiologiska blodtest, där man mäter blodets elektromagnetiska karakteristika för att se om personen som lämnat blodet är utsatt för någon strålningspåverkan.

Ett exempel på en reglerande teknik är en generator i fickstorlek som avger ett pulserande magnetiskt fält med en frekvens av 7,8-10 Hz (pulser per sekund). Genom att bära generatorn nära kroppen söker man motverka elektromagnetiska störningar i miljön och upprätthålla en normal elektromagnetisk balans i kroppen.