Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Gestaltterapi

Gestaltterapi
Gestaltterapi | Foto: Tom Mandel
Gestaltterapin syftar till att förbättra en persons kontakt med nuet, vilket skall leda till en ökad medvetenhet och ökat ansvar för sig själv.

Gestaltterapin utvecklades av Fritz (Frederick) Perls (1893-1970), som flydde från nazisternas Tyskland och till sist hamnade i USA. Perls var utbildad i traditionell psykoanalys, men bröt med den freudianska traditionen och "seklerna på soffan". Gestaltterapin utarbetades på 1950 och 60-talen och har sina rötter i den humanistiska psykologin, existentialismen och den tyska gestaltpsykologin. Perls hämtade idéer från personer som Wolfgang Köhler, Max Wertheimer, Wilhelm Reich, Carl Rogers och Jacob Moreno.

Termen gestalt är hämtad från gestaltpsykologin. Människan ses som en total gestalt som är mer än summan av egenskaper; helheten är mer än delarna. En gestalt är en organiserad helhet, bestående av både figur och bakgrund. Människan tenderar att strukturera sin varseblivning, hur fragmentarisk den än är, till en helhet, en gestalt som upplevs som meningsfull.

Medvetenheten är en aktiv process. Jaget definieras inom gestaltterapin som "kontaktsystemet i varje ögonblick", dvs att det är jaget som integrerar det som upplevs. En neuros beskrivs som en förvrängning av denna gestaltformande process, en förmåga att bilda gestalten. En sund människa däremot har en klar varseblivning; hon har tillgång till oförvanskade upplevelser av den yttre verkligheten och inre impulser och känslor och kan fritt skapa denna gestalt.

Gestaltterapin kan tillämpas på individer, grupper och i familjeterapi. Terapin innefattar huvudsakligen två moment: 1. Att förbättra en persons gestaltbildningsprocess.

2. Att förbättra förmågan att uttrycka behov.

Inom gestaltterapin talar man inte om skador eller traumatiska upplevelser, utan om oavslutade situationer: situationer som inte tagit gestalt, som inte bildat en helhet som kan läggas till handlingarna. Oavslutade situationer från det förflutna kan dyka upp igen i gestaltterapin, även om terapin koncentrerar sig på frågan "hur" - inte "varför". Gestaltterapin är inriktad på förhållandet här och nu. Nuet betyder allt enligt regeln om att det är bättre att ha kontakt med det som är möjligt, än att försöka förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Perls menar att individen får styrka endast genom att aktivt använda sin medvetenhet i den nuvarande situationen, inte genom att gräva i det förflutna för att hitta intellektuella förklaringar till sitt beteende.

Terapeutens uppgift är att göra personen medveten om hur han eller hon undviker kontakten med nuet. Terapeuten observerar och uppmärksammar sådant som personen inte är medveten om: kroppsspråk (ansiktsuttryck, gester och hållning) och rösten. Den icke verbala kommunikationen ses som avgörande uttryck i beteendet.

I terapin utmanar terapeuten personen för att hjälpa denne att återupptäcka hur man använder sina sinnen och därigenom utnyttjar alla sina kreativa möjligheter. Terapeutens uppgift är inte att försöka ta reda på vad som är orsaken till personens problem, utan att hjälpa denne att komma i kontakt med sig själv och då själv kunna ta itu med sina problem. Analys, tolkningar och förklaringar är tabu.

Några metoder som används är dramatisering och drömarbete. Genom dramatisering kan personen återge en konflikt och spåra den till djupare skikt i medvetandet. Drömmen ses som ett existentiellt budskap som bara personen kan ta emot, och drömmens funktion är att tala om vad som fattas i livet. Genom att i vaket tillstånd fullborda drömmar, återerövras fragment och en helhet kan skapas.

Målet med gestaltterapin är att få individen mer medveten om sitt beteende och lära sig ta ansvar för sig själv; sin vilja, sina känslor och sina handlingar. Att undvika att ta ansvar kan leda till en neurotisk utveckling. Perls talar om personliga gränser och menar att en sund människa känner sin gräns. Många människor lever i beroendeförhållanden där de förlorar sin identitetskänsla och blir inlåsta i hjälplöshet och behovet av den andra personen. Perls syn på mänsklig påverkan avspeglas i hans "Gestaltbön":

Jag sköter mitt, och du sköter ditt.

Jag har inte kommit till världen för att motsvara dina förväntningar.

Och du har inte kommit till världen för att motsvara mina förväntningar.

Du är du, och jag är jag.

Och om vi av en slump hittar varandra, är det underbart. Om inte, kan det inte hjälpas.

I dag finns det två gestaltskolor med något olika inriktning. En grundar sig på Perls tidigare arbeten, medan en annan är baserad på en senare variant som utvecklades på Esaleninstitutet i Kalifornien och som koncentrerar sig på den känslomässiga aspekten i terapin.