Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jonterapi

Jonterapi
Jonterapi
Jonterapi innebär att förändra jonbalansen i luft, vatten och kropp i syfte att skapa ett för människan mer gynnsamt klimat.

Jonterapi kallas ibland även elektro-aerosolterapi och handlar framför allt om luftjonernas sammansättning och hur den kan påverkas i gynnsam riktning.

År 1752 påvisades att det finns en atmosfärisk elektricitet som har betydelse för hälsa och sjukdom. Luften har normalt en viss ledningsförmåga, dvs. den skall innehålla en viss koncentration av elektriska laddningsbärare, s.k. joner.

En alltför jonfattig eller positivt laddad luft, dvs. luft med onormalt hög andel positivt laddade joner, har en förmåga att dra till sig skräp och torka ut luftvägarna. Luftföroreningar minskar dessutom det totala antalet joner i luften; i städerna är jonhalten i regel reducerad till hälften jämfört med ren lantluft. Olika vindar, t.ex. föhnvinden i Alperna, innehåller hög mängd positiva joner. Hos känsliga personer kan en sådan vind utlösa huvudvärk, sömnproblem och depressioner m.m. Liknande effekter kan upplevas vid lågtryck och före ett åskväder.

En förklaring till dessa besvär som kan uppstå är att positiva joner bidrar till att stresshormonet serotonin frigörs. Detta hormon spelar en roll vid utlösande av migränanfall, har en sammandragande effekt på blodkärl och luftrör, höjer blodtrycket och kan leda till nervositet, depression, trötthet m.m. Sjukdomar orsakade av väderförändringar kallas klimatos.

Jonterapin går vanligen ut på att öka antalet joner i luften, särskilt de negativa jonerna, för att rena luften och göra den nyttigare att inandas. Detta kan göras med en jonisator, en apparat som genererar negativa joner och sprider dem i luften. De första jonisatorerna började användas på 1930-talet.

Förutom en minusladdad luft kan vatten joniseras som ett led i behandlingen. Joniserat vatten uppges verka bl.a. starkt urindrivande och används ofta som ett komplement till magnetbehandling. Ett bra jonklimat finns naturligt bl.a. i fjällen och vid vattenfall, vilket utnyttjas vid placering av kurorter och hälsohem.

Fördelarna med en negativt laddad luft anges vara flera, såsom att: - behovet av syre tillgodoses lättare och andningsfrekvensen minskar,

- histaminhalten i blodet reduceras (histamin påverkar vissa allergiska tillstånd),

- cellernas energetiska tillstånd påverkas,

- flimmerhåren i luftvägarna aktiveras (dessa har till uppgift att transportera bort slem och föroreningar ur luftvägarna),

- hjärtfrekvens och blodtryck minskar,

- trombocytemas negativa potential höjs, vilket medför att de då stöter bort varandra i stället för att klibba ihop, något som motverkar lungemboli (blodpropp i lungorna),

- tumörers tillväxt uppges kunna hämmas.

Elektroforetisk jonisation
Elektroforetisk jonisation är definitionsmässigt ingen alternativmedicinsk metod, men förtjänar ändå att omnämnas i sammanhanget.

Professor Björn Nordenström på Karolinska sjukhuset i Stockholm har utforskat människans slutna biologiska, elektriska system. Kroppen har ett receptorsystem i de biologiska stämkretsarna som kan påverkas av exempelvis åskväder och vindar. Människans biologiska system är gjort för att svara på långsamma frekvenser; kroppen är inte byggd för att reagera på många svängningar per sekund, vilket i dag är vanligt förekommande i vår miljö.

Nordenström behandlar bröst- och lungcancer med likström för att åstadkomma en förändring i jonsammansättningen i tumörområdet, en metod som kallas elektroforetisk jonisation. Två elektroder placeras inuti resp. utanför tumören så att en ström flyter mellan dem. Denna ström medför en rad effekter på kroppens elektriska miljö som gör att cancercellerna inte "trivs".