Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Neuro-Linguistic Programming

Neuro-Linguistic Programming
Neuro-Linguistic Programming | Foto: Antonio Alonso
Neuro-Linguistic Programming (NLP) innefattar en rad psykofysiologiska metoder för kommunikation och förändring av en persons tankar, känslor, fysiologiska processer och beteenden.

Neuro-Linguistic Programming (NLP) kan kort beskrivas med följande definitioner: - Studium av den subjektivt upplevda verklighetens struktur.

- En samling metoder för effektiv kommunikation och förändring.

NLP har sin upprinnelse i USA på 1970-talet. Richard Bandler och John Grinder studerade framgångsrika kommunikatörer inom områden som psykoterapi, pedagogik, management, försäljning m.m. De fann en rad likheter mellan dessa personers arbetssätt som inte hade med någon specifik teoretisk skolning att göra; de arbetade i stället ofta på ett omedvetet intuitivt sätt. Utifrån sina iakttagelser sammanställde Bandler och Grinder en rad modeller för kontakt, kommunikation, informationsinsamling och förändringsarbete som de sedan lanserade under begreppet Neuro-Linguistic Programming.

Den icke-verbala kommunikationen spelar en avgörande roll för etablerande av god kontakt människor emellan. De som kommunicerar bra med varandra har samma sätt att ta in information och representerar den yttre verkligheten inom sig. Hur en viss individ gör detta avspeglas framför allt i språket och ögonrörelserna. Utmärkande för skickliga kommunikatörer är att de är flexibla och automatiskt använder sig av samma representationssystem som den de kommunicerar med. Denna färdighet kan läras in genom övningar i kommunikations teknik.

När kommunikation har etablerats, är nästa steg förändring av individer eller samspel i grupper. Med olika tekniker kan tankar, känslor, fysiologiska processer och beteenden påverkas i den riktning som önskas av personen i fråga. Traumatiska upplevelser tidigare i livet kan ha resulterat i blockeringar och omedvetna, irrationella reaktionssätt och beteendemönster. NLP syftar till att lösa upp blockeringarna, frigöra de personliga resurserna och bidra till inlärning av nya sätt att fungera på. Det svåra och negativa i livet hämtas fram ur det undermedvetna och omvandlas till något användbart och positivt. En grundprincip i NLP lyder: Om det du gör inte fungerar - gör något annat!

NLP bedrivs vanligen i intensiva arbetspass om ett par timmar åt gången. Vilka metoder som används beror på den enskilde individen och dennes specifika problem. Nedan följer exempel på olika steg i processen:

A. En kartläggning av situationen. Minnen av problemsituationer framkallas och "ankras".

B. Mobilisering av resurser. Minnen av resursrika känslor återupplevs och ankras.

C. Distansering. Obehagliga känslor "dissocieras" (sönderdelas) med t.ex. visuella tekniker.

D. Integrering av de tidigare stadierna.

E. Test. De tidigare problematiska händelserna gås igenom och klienten testar sina resurser.

F. Framtida tillämpning. Klienten föreställer sig framtida situationer och testar sina resurser.

G. Tillvaratagande av sekundärvinster. Klienten kan ha lärt sig att omedvetet dra nytta av sitt problem eller beteende. I dessa fall kan kommunikation med detta omedvetna etableras för att utnyttja det - "reframing".

H. Förvärvande av nya beteenden. I den mån inte nya beteenden följer automatiskt, kan de utvecklas och tränas in.

I. Nya tankemönster kan tränas in genom repetition eller ankring; särskilt viktiga är tankar om det egna jaget - "som du tänker om dig själv - sådan blir du".

J. Uppföljning.

NLP används inom områden som psykoterapi, pedagogik och personaladministration.