Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Psykodrama

Psykodrama
Psykodrama | Foto: Hannah Crisman
Psykodrama innebär rollspel och känsloutlevelse i en strukturerad situation för att medvetandegöra och övervinna personliga problem.

Psykodrama är en handlingsinriktad psykoterapeutisk metod, vars upphovsman är den österrikiske psykiatern Jacob L Moreno (1892-1974). Han flyttade till USA 1925 och grundlade gruppsykoterapin; psykodrama-metoden lanserades 1932. På 50-talet fick de psykodramatiska metoderna en bred spridning bland olika yrkesgrupper inom terapi och pedagogik. I Sverige används psykodrama bl.a. inom psykiatri, missbrukarvård och teater.

Teorin bakom psykodramat är att människans psykiska hälsa och förmåga att leva ett kreativt liv beror på hennes relationer till andra personer - i relationen föds människan.

Ordet psykodrama betyder "psyke i verksamhet". Metoden innebär vanligen att en person spelar upp en känsloladdad situation: en konflikt, ett problem, en traumatisk situation etc. Situationen behöver inte ha existerat i verkligheten, utan det kan även vara frågan om projektioner och fantasier om tänkbara händelser.

Psykodramat kan fungera på olika sätt: - som ett diagnostiskt hjälpmedel, där personens problem blottläggs,

- en person visar i aktion vad som är viktigt för honom eller henne,

- som en terapi, där personen kan nå katarsis (känslofrigörelse, rening) och insikt och en större förståelse för sig själv och andra,

- som en rehabilitering av t.ex. skadade och sjuka,

- nya sätt att förhålla sig i mellanmänskliga relationer kan övas in.

En session i ett planlagt psykodrama består i regel av tre faser, under vilka terapeutens roll är att fungera som samordnare och regissör:

1. Uppvärmningsfasen
Man samtalar i gruppen och ett problem att arbeta med utkristalliseras.

2. Dramatiseringsfasen (aktionsfasen/gestaltning)
En situation spelas upp av en person med hjälp av andra gruppmedlemmar. Huvudrollsinnehavaren demonstrerar själv olika roller. I tur och ordning ägnar man sig åt de olika medlemmarnas rollproblem.

3. Diskussionsfasen
Man återgår till gruppen och bearbetar det dramatiserade (sharing).

En målsättning med psykodramat är att få insikt om sig själv genom att se hur man relaterar till andra och hur man upplevs av andra.

I Sverige förekommer begreppet självframställning som namn på en form av terapi och tillika konstform med Moreno som upphovsman. Syftet är att pröva nya roller och upptäcka varför man t.ex. avvisat dem tidigare.