Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Religiös healing

Religiös healing
Religiös healing
Religiös healing innefattar vanligen bön och/eller handpåläggning i syfte att nå andligt - och därigenom också fysiskt- helande.

Healing i religiösa sammanhang har gamla anor och förekommer i olika former inom de flesta religiösa sammanhang. I Norden efterträddes de fornnordiska och shamanska riterna i viss mån av kristna väckelsepredikanter och helbrägdagörare.

Inom kristendomens olika grenar varierar synen på sjukdom, hälsa och bot. Några ser sjukdom som Guds straff, eller att sjukdom i grunden är något ont som dock kan leda till något gott.

Den katolske prästen och healern Francis MacNutt menar att det onda är ett resultat av arvssynden. Denna synd är det onda inom människan som hon inte alltid kan frigöra sig från av egen kraft. Våra sinnen är förvirrade, vi är slavar under våra egna känslor och ger efter för okloka impulser. MacNutt menar att vi orsakar vår egen sjukdom, även om det är oavsiktligt. Människan kan bara förändra sig själv till en viss gräns, och det är här som Jesu frälsande och helande kraft kan komma in och förändra människors liv. Ibland är det också nödvändigt att driva ut onda andar som tagit en person i besittning.

Helandet bygger vanligen på bön – ibland under lång tid och med många personer involverade – och/eller beröring (handpåläggning). Några olika förklaringar till hur helande; av kroppsliga sjukdomar och skador fungerar är att naturens egna krafter frigörs genom bönen, beröringen, suggestionen och/eller den kristna kärleken; att de fysiska problemen försvinner som en följd av andligt och känslomässigt helande när oro och bitterhet förbyts i förlåtelse och kärlek; att ibland rent extraordinära krafter verkar, som t.ex. när förstörda nerver återfår sin funktion, vilket knappast kan kallas "helande".

En kristen organisation vars verksamhet är centrerad kring just fenomenet healing är Kristen Vetenskap.

Kristen Vetenskap
Kristen Vetenskap (Christian Science) är en kyrka och organisation som grundades 1879 av amerikanskan Mary Baker Eddy (1821-1910). Efter en allvarlig olycka 1866 helade hon sig själv efter bibelläsning. Hon fortsatte att studera Bibeln, undervisa, skriva böcker och även hela andra människor. Helandet är ett viktigt moment i Kristen Vetenskap.

Den kristna läran ses som en vetenskap – den absoluta vetenskapen – och Jesus som en manifestation av sanningen. Kunskapen bygger på noggrant studium av Bibeln.

Enligt Kristen Vetenskap är människans sanna natur god och andlig, skapad till Guds, Andens och Kärlekens avbild. Endast Anden erkänns som verklig och stadigvarande substans - materien är inte en fast massa utan ett mentalt fenomen, vilket man menar att Jesus och profeterna visade i sina handlingar. Man ser ett samband mellan synd och sjukdom. Synden har sitt ursprung i "köttets sinne"; de fem fysiska sinnenas begränsade uppfattningsförmåga; okunnigheten som får människan att tro att hon lever ett självständigt liv, skilt från sin källa (Anden) och Gud. Sinnena är missvisande, synden måste övervinnas och människan ledas bort från det fysiska och relativa - fram mot den andliga verkligheten och den absoluta sanningen i Jesu fotspår.

Det påpekas att Jesus ansåg att hans efterföljare skulle bota sjuka, och man hänvisar till Matteus-evangeliet 10:8:

"Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni fått som gåva. "

I Kristen Vetenskap arbetar man inte med medicinsk diagnos, behandling eller medicinsk rådgivning. Helandet innebär här att uppenbara människan som hon verkligen är för det mänskliga medvetandet, varigenom hennes ursprungliga andliga helhet kan återställas. Helandet går alltså inte i första hand ut på att bota vissa åkommor - dessa uppges försvinna som en naturligt följd av den andliga omvandlingsprocessen. Kristen Vetenskap har hittills publicerat ca 50 000 vittnesbörd om helande.