Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bildtolkning

Bildtolkning
Bildtolkning | Foto: Alcade36
Bildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i Sverige. Den finns ännu inte i gängse konst- och bildterapiutbildningar. Att tolka en bild handlar om att plocka sönder den och analysera den in i minsta detalj ur olika synvinklar och från olika läror (C.G. Jung bl a) symboliskt försöka förstå vad varje liten detalj kan stå för. Detta görs i en dialog med klienten där klienten själv styr det fortsatta arbetet. Bilden plockas sedan ihop till en helhet igen och betraktas även ur ett helhetsperspektiv. Varje bild bearbetas tillsammans med tidigare och senare gjorda bilder. De sätts också in i ett större sammanhang t ex hur den här personen lever, känslor, funderingar, värderingar, längtan, önskningar och mål bl a. Klienten får hjälp att se sig själv såsom i en spegel och därifrån inspirera sig själv att göra egna positiva förändringar.

Den som lärt sig att tolka/översätta en bild behärskar ett helt nytt språk som få i Sverige eller övriga världen idag kan tolka. En helt ny värld öppnar sig för en bildtolkare. Man får tillträde till en kunskap som annars ligger fördold i det undermedvetna.

Där det verbala språket inte räcker till talar bilden sitt eget språk. Precis som i våra drömmar är det det undermedvetna som talar till oss genom symboliska bilder.

Människor som av olika anledningar inte har ett tillräckligt ordförråd talar direkt till bildtolkaren genom en snabbt målad bild. Likaså förståndshandikappade, invandrare, krigsdrabbade samt andra människor som upplevt traumatiska tillstånd eller haft dramatiska upplevelser.

Genom att behärska det målade språket kommet direkt ur människans innersta väsen kan vi komma åt många problem, börja nysta i olika trådar och finna lösningar och svar, till och med på problem som ännu ej brutit ut, till exempel hos ett barn med starka personlighetsstörningar.

Bildtolkningscentret startade 1996 och hade 2006 75 diplomerade bildtolkare med bildtolkning som specialitet. Fortbildningar, specialistutbildning samt lärarutbildning ingår nu även i skolans program. Detta är den enda skolan av sitt slag i Sverige, förmodligen i hela världen.

Bildtolkningsmetoden så som den lärs ut av Bildtolkningscentret är utvecklad av Kristina Wennergren genom studier i USA under åren 1981 - 1995 samt genom fortsatta egna studier i såväl grupper som hos individuella hjälpsökande människor i över 20 år.