Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Biodynamisk terapi

Biodynamisk terapi
Biodynamisk terapi | Foto: Patty Mooney
Den biodynamiska terapin strävar efter att stimulera den s.k. psykoperistaltiken, en självreglerande mekanism i kroppen, med bl.a. en peristaltikmassage och andningsbefriande metoder.

Den biodynamiska psykologin och terapin har utvecklats på 1970-talet av Gerda Boyesen, norsk psykolog, fysio och psykoterapeut och reichiansk analytiker, numera verksam i England. Hon har grundat Institute for Biodynamic Psychology and Psychotherapy i London. I Sverige arbetar ett par terapeuter, fler är under utbildning.

Den biodynamiska psykologin betonar det funktionella samspelet mellan kropp och själ. Varje känsla, varje frustration får såväl psykiska som fysiska konsekvenser.

Det beskrivs som att alla impulser som vill komma till uttryck är energi på väg ut. Om känslor upprepade gånger förblir olösta och energin inte får flöda fritt, kan konsekvensen bli ett kroniskt spänningstillstånd. Stressen byggs upp i lagerlager tills neurotiska symtom av såväl fysisk som beteendemässig art kan uppstå. Särskilt i unga år är känsligheten för stressande upplevelser stor. En frisk och balanserad organism klarar dock även allvarligare störningar utan bestående men.

Boyesen menar att primärpersonligheten, den levande kärnan, kan begravas under en sekundärpersonlighet som det växande barnet utvecklar som skydd mot en ovänlig omgivning. Dessa tankar motsvarar Wilhelm Reichs föreställning om muskel- och karaktärspansar som skyddar mot både yttre faktorer och de egna känslorna.

Gerda Boyesen har en teori om att det är en naturlig kroppslig funktion att göra sig av med överflödig nervös energi. De peristaltiska rörelserna i tarmarna (muskelrörelser) har som funktion, förutom att vara ett led i matsmältningsprocessen, att smälta toxiskt avfall som stannar kvar i vävnaderna efter stress: adrenalin, hormoner och energi - "den emotionella blodcirkulationen". Boyesen kallar därför den peristaltiska funktionen för psykoperistaltik - en naturlig självreglerande funktion i en frisk organism. Hos en överansträngd person kan denna funktion hämmas i sin förmåga, och det som inte rensas ut via psykoperistaltiken kan då lagras i form av blockeringar i olika delar av kroppen. Det kan bildas ett inälvspansar, som i sin tur kan leda till en hämmad blodcirkulation av bioenergi och kroppsvätskor, och resultatet blir ett vävnadspansar i kroppen.

Den biodynamiska terapin syftar till att lösa upp dessa blockeringar och stärka kroppens självreglerande förmåga. Som ett led i fastställandet av problematikens natur lyssnar terapeuten på de peristaltiska ljuden med ett Stetoskop. I terapin ingår en analys av förträngt känslomässigt material och kroppsliga uttryckssätt, en särskild peristaltikmassage (även kallad Boyesen-massage) och andningsbefriande metoder.

Den biodynamiska terapin tillämpas framför allt vid olika psykosomatiska problem.

Se även Reichiansk terapi.