Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Counselling

Counselling
Counselling
Counselling innefattar verbala metoder inriktade på kommunikation, rådgivning och problemlösning i syfte att frigöra personligheten.

Counselling betyder rådgivning och är namnet på olika varianter av samma tema: att frigöra sig från negativa låsningar och utveckla sig själv genom parsamtal. Counselling har lånat inslag från gestaltterapin (se detta avsnitt) och klientcentrerad terapi. Här skall två former av Counselling beskrivas: re-evaluation counselling och co-counselling. Då metoderna är mycket lika varandra, beskrivs de under samma rubrik.

Re-evaluation counselling är en metod för omvärderande rådgivning, ibland förkortad RC-terapi. Metoden har utarbetats av amerikanen Harvey Jackins med början på 1950-talet, och han lär ha påverkats av bl.a. L Ron Hubbards dianetik (se Dianetik). Re-evaluation counselling är i dag representerad i många länder världen över, och har på sina håll utvecklats till en rörelse med egen organisation och ideologi. Enligt rörelsens uppgifter har 100000-tals människor aktiverat sig i RC.

Co-counselling är egentligen detsamma som den omvärderande rådgivningen, men man har här lagt större betoning på metoden som en form av självhjälp, utan vidare organisering och ideologi. Det hör till policyn att metoden skall spridas genom personliga kontakter människor emellan och inte genom böcker och skrifter.

Harvey Jackins menar att alla människor är hela människor innerst inne, och att varje människa är född med stora intellektuella resurser, en naturlig livsglädje och kärleksfullhet. Dessa kvaliteter har dock blockerats under årens lopp som ett resultat av olika smärtsamma erfarenheter i livet. Den omvärderande rådgivningen syftar till att undanröja dessa begränsningar genom parsamtal.

Vid parsamtal kan känslor få sitt utlopp, varigenom den ursprungliga smärtsamma händelsen kan förlora sin laddning och personen befrias från de stela känslo- och beteendemönster som skapats. Urladdningen är en läkeprocess: efter urladdningen kommer omvärderingen. Man kan då rikta uppmärksamheten utåt och låta känsla, kreativitet och intellekt komma till uttryck på ett vettigt sätt. Minnena ses i en annan dager, och man får en kunskap som gör att liknande blockeringar kan undvikas i framtiden.

Co-counselling, samrådgivning, är en form av ömsesidig hjälp medelst parsamtal. Två människor träffas t.ex. en gång i veckan, två timmar åt gången. Personerna sitter mitt emot varandra. De turas om att inneha rollen som klient resp. rådgivare, counsellor. Den som är klient skall få full uppmärksamhet. Counsellorn skall lyssna och hjälpa den andre att få utlopp för sina tankar och känslor. Enkla medel är rollspel, att upprepa vissa nyckelord och motsäga självavvärjande påståenden. Medhjälparen skall ge feedback men inte presentera några tolkningar. Det är hela tiden klienten som själv bär ansvaret för sin terapi, från början till slut.

Enligt reglerna för parsamtalen umgås inte klient och rådgivare med varandra utanför sessionerna, men metoden används ändå i olika självhjälpsgrupper, där deltagarna känner varandra.