Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Dianetik

Dianetik
Dianetik | Foto: Ben Schumin
Dianetik är scientologernas psykologi, och auditering deras terapi. Målet är att frigöra sig från omedveten påverkan från tidiga traumatiska upplevelser.

År 1950 publicerade amerikanen L Ron Hubbard en bok med titeln "Dianetics - The Modern Science of Mental Health". Ordet dianetik är en sammansättning av de grekiska orden dia nous, som här översätts med "genom sinnet' Ur dianetiken utvecklades några år senare scientologin, som registrerats som kyrka.

Dianetiken är en teori om hur mentala störningar Uppstår. Enligt denna beror psykiska och psykosomatiska störningar på traumatiska händelser i det förflutna, ibland så tidigt som vid födelsen eller i moderlivet. Dessa traumatiska händelser finns lagrade i "minnesspår" i sinnet, kallade engram, och kan senare i livet styra människans beteende på ett irrationellt sätt. Neurotiska beteenden sägs vara resultatet av att något i nu-situationen återstimulerar dessa engram.

Engrammen anses kunna spåras med en E-meter, en psykogalvanometer som ger utslag vid förändringar i det elektriska hudmotståndet, vilket förmodas ske när personen hör ord eller meningar som hänger samman med det ursprungliga traumat.

Dianetiken handlar om hur man befrias från sinnets oönskade egenskaper; hur människan "urladdas" från de irrationella mönstren för att i stället kunna handla fritt och rationellt.

Hubbard har utarbetat olika assister (hjälpprogram) för att människor åter skall kunna kommunicera med den kropp som de under livets gång förlorat kontakten med, så att energin kan flöda fritt.

Auditering
Auditering kan betecknas som scientologernas psykoterapi. Den går ut på att återuppleva de tidiga traumatiska händelserna på ett medvetet plan. Man menar att människor i auditering t.o.m. kan fås att uppleva traumatiska händelser i tidigare liv. Syftet är att göra personen clear, dvs. klar och renad - fri från sinnets irrationellt verkande engram och falska identiteter. En person som är clear anses ha nått hög andlig medvetenhet och klarsynthet.

Auditering betyder lyssnande och är en metod för kommunikation. En utbildad auditör lyssnar och hjälper personen (den "förklare" - preclear) att finna de områden i livet där han eller hon behöver hjälp, samt bistår i strävandena efter klarsynthet och insikt. Även vid auditeringen används E-metem som ett sätt att registrera hur det andliga tillståndet förändras.