Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Transaktionsanalys

Transaktionsanalys
Transaktionsanalys | Foto: Rory Bowman
Transaktionsanalys är en slags gruppterapi, där transaktionerna människor emellan används för att definiera och analysera individens jag-tillstånd.

Transaktionsanalysen (TA) - eller transaktionell terapiutvecklades av Eric Berne på 1950-talet i USA. Thomas A Harris har vidareutvecklat metoden.

Transaktion betyder samspel. Det är den minsta beståndsdelen i socialt umgänge och består av stimulus från en person och respons från en annan i ett växelspel. I TA arbetar man med att bli medveten om sina transaktionsmönster, sitt sätt att kommunicera. TA beskrivs som ett intellektuellt instrument för att förstå grunden till beteende och känslor. Grundtanken är att man kan nå en bättre självinsikt genom att analysera de olika typer av transaktioner eller meningsutbyten som man har med andra personer.

Enligt TA-teorierna består personligheten av tre skikt eller jag-tillstånd som finns hos alla människor och som vi hela tiden växlar mellan: F: Förälder – kritisk, moraliserande, värderande, omvårdande, tröstande, uppmuntrande, auktoritär. Här återspeglas föräldrarna tyckande och agerande under ens tidiga barndom.

V: Vuxen – objektiv, realistisk, logisk, rationell, reflekterande, demokratisk. Detta är den del av oss som skall etablera ett stabilt jag på grundval av medveten bedömning och med hjälp av medfödda begåvningsresurser och förvärvade kunskaper.

B: Barn – glad, arg, sur, spontan, charmfull, nyfiken, rebellisk, lekfull, rädd, ledsen, självisk, kreativ, kelsjuk, tjurig, självömkande, självcentrerad.

Innehållet i F, V och B är unikt för varje individ, eftersom dessa personlighetsskikt består av lager av upplevelser som är unika för varje person.

Beroende på vilken av de tre rollerna som för närvarande är i överläge hos de kommunicerande präglas deras budskap till varandra: ibland talar Förälder till Barn, ibland Vuxen till Förälder osv. Syftet med analysen är just att upptäcka vilken del av varje person - F, V eller B - som ger upphov till de olika stimulin och responserna. Det gäller inte endast det som sägs med ord, utan även sådant som förmedlas med hjälp av röstläge, gester och ansiktsuttryck.

Transaktionsanalysen genomförs oftast i grupp, ansikte mot ansikte. Det framhålls flera fördelar med gruppterapin: att gruppen är en mer naturlig miljö än avskildhet med en terapeut, att processen går snabbare i en grupp och att arrangemanget reducerar terapikostnaderna för den enskilde.

TA är en mål- och handlingsinriktad metod med pedagogiska förtecken. Vid första sammankomsten kommer man överens om en målsättning som man sedan håller sig till. I verbal kommunikation analyserar man varandras manus och spel - de transaktionsmönster som fått folk att känna att de "inte är OK". Tanken är att nå frigörelse genom insikt och att nå den psykiska positionen "Jag är OK - Du är OK". Samtal bör helst vara transaktioner mellan Vuxen och Vuxen. Dialogerna skall präglas av uppfattningen att jag själv är en viktig och harmonisk person och att motparten är detsamma.

Transaktionsanalys används i Sverige bl.a. på gruppdynamiska kurser inom arbetslivet och på behandlingshem för narkotikamissbrukare, t.ex. Vallmotorp.