Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Yoga

Yoga
Yoga | Foto: Taro Taylor
Information om Yoga

Yoga är ett system av psykofysiska övningar med målet att behärska kropp och psyke och nå ett tillstånd av inre stillhet och insikt i verklighetens sanna natur.

Det som här i Sverige kanske främst förknippas med yoga är i mer eller mindre akrobatiska kroppsställningar. Sådana ställningar - mycket lika varandra - förekommer i flertusenåriga avbildningar i olika kulturer, exempelvis i Syd- och Centralamerika, Egypten och Indien. Den yoga som är vanligast förekommande i Sverige i dag har utvecklats på den indiska kontinenten, och det är främst den yogan som skall beskrivas här. Avslutningsvis nämns även kinesisk yoga.

Indisk yoga

är sanskrit och kommer från roten yuj, som betyder såväl att förena som att tämja, behärska, och som hänger samman med latinets yugum, vårt "ok". Yoga står således både för en förening, sammanlänkning och behärskning, disciplin.

Den indiska yogan är ett komplext system av psykofysiska övningar som omfattar bl. a. stränga levnadsregler, en vegetarisk diet, särskilda energibalanserande kroppsställningar, andnings- och koncentrationsövningar samt meditation. Yogans syfte är en stegvis harmonisering av människan med målet att nå helhet: en (åter-)integrering av det individuella självet i det kosmiska självet eller all-medvetandet, vilket också kan beskrivas som jagets förening med Gud. En sådan integrering uppnås genom att tömma medvetandet på allt innehåll och stilla sinnet. I detta tillstånd anses insikt kunna nås i de orsakssammanhang som ligger till grund för världen och kosmos.

Den indiska yogan har gamla anor. Den utövades redan i de förariska indiska högkulturerna runt 3 000 år f.Kr. De första yoga-metoderna finns beskrivna i veda-skrifterna. En av de i väst mest kända yoga-handledningarna är Yoga-sutras (sutra = ledtråd) som skrevs av Patanjali ca 300 år f.Kr. och som består av korta aforismer. Den utgör en koncentrerad sammanfattning av yoga-systemet som antagligen skulle tjäna som minnesstöd för yoga-lärjungarna. Yogan har traditionellt lärts ut från lärare till lärjunge. Denne andlige lärare eller mästare kallas guru; ordet betyder "den som leder från mörker (gu) till ljus (ru; betyder även "att frigöra")".

Patanjali beskriver åtta steg i yogan: 1. Yama: 5 grundläggande etiska regler för människans sociala relationer, innefattande bl.a. icke-våld (ahimsa).

2. Niyama: 5 grundläggande etiska regler för människans personliga livsföring.

3. Asanas: energibalanserande kroppsställningar.

4. Pranayama: kontroll över livsenergin genom andningskontroll.

5. Pratyahara: tillbakadragande av sinnena från sina objekt.

6. Dharana: fullständig koncentration (fokuseringsförmåga).

7. Dhyana: meditation.

8. Samadhi: identifiering. Detta är slutmålet – det totalt vibrationsfria medvetandetillstånd som innebär en integrering i allmedvetandet, det kosmiska självet, där subjekt och objekt sammanfaller.

Meditation, i betydelsen övningar som syftar till att nå bortom tankar och känslor till en uppmärksam stillhet i sinnet ingår som ett viktigt element i yogan. Av praktiska skäl behandlas dock meditation utförligare under egen rubrik i det här materialet.

Det finns olika grenar av den indiska yogan som alla var för sig utgör fristående vägar till samma mål, föreningen. De viktigaste av dem är följande:

• Hatha Yoga: integrering genom fysiska övningar.

• Mantra Yoga (Kriya Yoga): integrering genom ljudvibrationer (stavelser, ord).

• Raja Yoga: "Kungsvägen" till integrering; sägs omfatta samtliga yogaformer.

• Laya Yoga (Kundalini Yoga): integrering genom sammansmältning med dct sanna självet. Innefattar bl.a. övningar för att väcka den latenta kundalini-energin.

• Karma Yoga: integrering genom osjälviskt handlande.

• Bhakti Yoga: integrering genom kärlek eller hängivelse. (Hare Krishna-rörelsen är en gren av denna yogaform).

• Jnana Yoga: integrering genom kunskap om verklighetens natur, en mer intellektuell form av yoga.

• Tantra Yoga: integrering genom frigörelse från det illusoriska och relativa.

Härnäst skall Hatha Yoga, Mantra Yoga och Tantra Yoga beskrivas närmare.

Hatha Yoga

I Sverige är Hatha Yoga den mest kända yogaformen. Ha representerar solen och tha månen; Hatha Yoga står således för föreningen mellan de symboliska representationerna solen och månen. Denna yoga är främst inriktad på att skapa balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Den omfattar en rad reningsprocesser (shat karma), kroppsställningar (asanas), andningskontroll (pranayama), koncentrationsövningar och meditation.

A. Reningsprocesser
Dessa övningar syftar till att avlägsna giftiga ämnen och "tröghet" från kroppens organ.

1. Nauli: genom att "skaka" magen masseras och stärks underliv och tarmsystem.

2. Vasti: att skölja och stärka tarmarna.

3. Dhauti: en tygbit sväljs och dras upp igen för att rena magen.

4. Neti: näsområdet rensas och stärks med vatten eller snöre.

5. Tratak: en stärkande ögonövning där blicken fixeras tills ögonen tåras.

6. Gaja Karani: magen sköljs med vatten.

7. Kapala bhati: andningsövning för att stimulera lymfflödet och rena den främre delen av hjäman.

8. Shanka pashali kriya: hela matsmältningssystemet sköljs igenom med vatten.

B. Asanas

Asanas är vridande, böjande och sträckande kroppsställningar som skall hållas kvar orörliga under en viss tid samtidigt som andningen kontrolleras. Asana betydcr lätt, och det är meningen att ställningarna skall intas på ett lattsamt sätt, utan att de forceras fram. Regelbunden övning medför att ställningar som från början tycks omöjliga så småningom kan intas utan svårigheter.

Yogaställningama uppges förbättra blodcirkulationen, vila nervema, samordna körtelfunktionerna och hålla ryggrad och leder rörliga. Då övningarna har en kraftig inverkan på kroppen bör en kvalificerad lärare välja de ställningar som skall ingå i ett dagligt träningsprogram, så att de passar individens psykiska och fysiska konstitution. Övningarna syftar till att harmonisera kroppen och anpassa den till den andliga utvecklingen. I och med att medvetandet vidgas, t.ex. genom meditation, måste också kroppen följa med i utvecklingen om inte balansen skall rubbas.

C. Pranayama

Pranayama är detsamma som kontroll över livskraften genom andningskontroll. Ordet kommer från prana (livsenergi) och ayama (att behärska, styra). Genom vissa andningstekniker kan man lära sig att få kontroll över pranaströmmarna i kroppen. Eftersom andningen anses vara nära förknippad med livs- och tankeprocesserna, kan även dessa påverkas genom andningskontrollen.

Andningen har tre huvudfaser: inandning, utandning och andningspauserna. Genom att forcera eller förlänga in- och utandning i vissa rytmer, genom växelvis andning genom höger eller vänster näsborre och genom att anpassa pauserna till de andra andningsfasernas längd kan pranaströmmarna och därmed även andra processer i kroppen påverkas.

Mantra Yoga

Mantra Yoga kallas ibland även Kriya Yoga (av kriya = aktivitet). Ett mantra är en ljudkombination, en stavelse eller ett ord. Varje ljud, och även varje tanke, har sitt specifika vibrationsmönster. Det finns olika mantran för olika syften. Ett vanligt mantra är OM (aum), som symboliserar det gudomliga, livsanden. Mantra Yoga innebär en kombination av upprepning av mantrat och en till detta synkroniserad, koncentrerad andning.

Tantra Yoga

Tan betyder materia (från tanoti = att utvidga) och tra det som frigör (trayati = att frigöra). Ordet tantra betyder dels det som frigör från materiens bindningar och dels ett system, en metod eller en princip. Det är ett samlingsbegrepp på ett system av andliga övningar. Till en del handlar det om att frigöra den sexuella energin och omvandla den till en andlig energi. Tantra Yoga är också namnet på en skola som mest koncentrerar sig på Hatha och Kundalini Yoga.

Kinesisk yoga

Den kinesiska yogan är en del av den taoistiska filosofin och dess syn på människan och universum.

Den kinesiska yogan har sina rötter i tidig kinesisk kultur och utvecklades, åtminstone till en början, oberoende av den indiska yogan. Den kinesiska yogan inrymmer olika fysiska, psykiska och andliga övningar. Man strävar efter en perfekt kontroll över kropp och själ, och högsta målet är en förening med tao, världsalltets själ.

Likhet råder mellan t.ex. den indiska föreställningen om den ihoprullade kundalini-kraften som ligger latent vid ryggradens slut och som med vridande rörelser kan röra sig uppåt, och chi-kraften inom den taoistiska yogan som har sitt centrum nedanför naveln och som kan väckas att röra sig med cirkulära rörelser. Viss taoistisk meditation går ut på att styra energin i framför allt två kanaler i kroppen - en från svanskotan längs ryggraden upp till toppen av huvudet (tu mu) och en som löper längs framsidan på kroppen till könsorganen (huei yin).

Några former av kinesisk yoga är T'ai Chi Chuan och Qi gong som beskrivs närmare under egna rubriker.

Läs mer om yoga på Svenska Wikipedia

Slå upp ordet yoga i Nationalencyclopedin

Sök olika yoga studios runt om i Sverige