Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kroppsorienterad psykoterapi

Kroppsorienterad psykoterapi
Kroppsorienterad psykoterapi
I den kroppsorienterade psykoterapin används bl.a. andnings- och kroppsövningar som komplement till verbal terapi.

Kroppsorienterad psykoterapi är ett samlingsnamn på många olika terapiformer som har den gemensamma nämnaren som namnet utsäger. Det är dock även namnet på en mer specifik terapeutisk metod, om än sammansatt av olika element, som tidigare kallades integrativ kroppspsykoterapi och som utformats av den amerikanske psykoterapeuten George Downing, och det är den metoden som skall beskrivas här.

Den kroppsorienterade psykoterapin har hämtat sina teoretiska fundament och praktiska diagnostiska och terapeutiska tekniker från olika håll.

Terapiformen bygger på psykoanalytisk teori vad gäller exempelvis synen på personlighetsutveckling och psykopatologi. Mycket har hämtats från Wilhelm Reich, särskilt hans syn på sambandet mellan psykiska försvar och störd andning och spända muskler - muskulaturen som ett karaktärspansar.

Utgångspunkten är att människan är en psykofysisk helhet och att psykologiska resp. fysiologiska processer går i denna helhet i urskiljbara samverkansmönster.

Diagnostiken baseras både på verbalt material och på studier av kroppen, dels i dess helhet (kroppstypen) och dels i dess delar eller segment. Såväl Reich som Alexander Lowen och Downing har beskrivit olika kroppstyper med karakteristiska drag och korresponderande psykiska störningar. Spända muskler, nedsatt rörlighet och känsel etc. i en viss del av kroppen kan hänföras till avvärjande av känslor och impulser.

Terapimetoden lägger stor vikt vid den verbala bearbetningen av de psykiska och känslomässiga problemen, men innefattar även bioenergetiska kroppsövningar utvecklade av Lowen, andningsövningar samt element från psykodrama och gestaltterapi. Även Moshe Feldenkrais och Stanley Keleman har fått bidra i teori och praktik.

Genom att arbeta med kroppen och dess uttryck kan tidigare mer eller mindre omedvetna låsningar i kropp och själ relativt snabbt komma i dagen. Det gäller då att balansera dessa väckta känslor m.m. mot personens förmåga att hantera dem.

Målen med den kroppsorienterade psykoterapin är att öka kroppsuppfattningen, förstärka personens förmåga att härbärgera känslor och impulser samt nå en balanserad integration av hela personligheten.