Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kiropraktik

Kiropraktik
Kiropraktik
Kiropraktik | Kiropraktor - en översikt

Kiropraktik är ett system för manuell behandling av problem i rörelseapparaten och därmed förbundna är. En vanlig kiropraktor metod är manipulation av ryggradens leder.

En kiropraktor använder sig av olika former av sträckande, masserande och korrigerande metoder vid ryggbesvär har använts sedan lång tid tillbaka i olika världsdelar. En person som talat om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates ca 400 år f.Kr. I dag finns en rad varianter av manuell kiropraktor behandling och även olika sorters kiropraktik, som långt ån är ett entydigt begrepp.

Den palmerska kiropraktiken

Kiropraktik kan härledas från grekiskans cheir och praxis och betyder gjort för hand eller manuell utövning. Kiropraktikens upphovsman heter Daniel David Palmer (1845-1913) Han började sin bana som "magnetisör", inspirerad av F A Mesmer (se Hypnoterapi och Magnetterapi) år 1895 startade han den första organiserade utbildningen av kiropraktorer i USA. Sedermera övertogs verksamheten av hans son, Bartlett Joshua Palmer.

Kiropraktor Palmers teori gick ut på att störningar i ryggraden var Orsaken till alla sjukdomar, och att dessa kan botas med en manipulation av ryggen. Ett grundläggande begrepp i Kiropraktor Palmers kiropraktik är ton, vilket står för de molekylära svängningarna i kroppens vävnader, särskilt nerverna.

Hälsa råder vid normal grad av nervspänning. Om tryck utövas mot nerverna, t.ex. genom felställda kotor i ryggradens leder, kan ton förändras och sjukdom uppstå. En ökad ton ger förhöjd temperatur och ökad funktion; i ogynnsamma fall inflammation. En minskad ton ger sänkt temperatur, minskad funktion och ibland markant underfunktion och förlamning. Genom att med en plötslig rörelse återföra den felställda ledytan till sitt ursprungliga och normala läge, dvs. medelst manipulation, söker man stimulera nervsystemet till att åstadkomma en läkning av det problematiska tillståndet.

Inom den palmerska kiropraktiken anser man alltså att upprinnelsen till sjukdom är felställningen av ledgångarna, som ger en tryckökning i det aktuella området, vilket medför en irritation av nerver. Man skiljer mellan fixerade och förskjutna kotor: en fixerad kota är orörlig i förhållande till kotan ovanför eller nedanför; en förskjuten kota, s.k. subluxation, är begränsad i sitt rörelseomfång i tre plan, medför en tryckförändring i en nervbana och är älld.

Rörelseinskränkningen leder till energiblockeringar; en tanke som Palmer hämtat från Hippokrates. En subluxation kan ge smärta både lokalt och perifert i andra delar av kroppen i enlighet med nervernas utbredningsområden.

Annan kiropraktik

En kiropraktor vid namn Willard Claver startade efter Palmer en egen kiropraktisk skola, där även andra behandlingsmetoder än manipulation lärdes ut, inkl. fysioterapi och näringslära. Kiropraktiken har sedan dess utvecklats till två huvudsakliga skolbildningar: dels de traditionella palmerska kiropraktorerna som organiserade sig i ICA (International Chiropractic Association), och dels en inriktning som har övergett Palmers filosofi och arbetshypoteser för att i stället närma sig de gängse medicinska förklaringsmodellerna, och även har infört andra behandlingsmoment än de traditionella i kiropraktiken. De senare organiserade sig i ACA (American Chiropractic Association). I USA samarbetar nu dessa två förbund.

Den kiropraktor skola som övergett Palmers grundläggande idéer definierar kiropraktiken som undersökning, behandling och förebyggande av funktionella störningar, smärtsyndrom och andra neurofysiologiska åkommor i rörelseapparaten (muskler, leder och skelett), och då särskilt i ryggrad och bäcken.

Allmänt och sammanfattningsvis kan sägas att en kiropraktor har till uppgift att lokalisera och korrigera nämnda funktionsstörningar. Vanligen görs först en allmän ortopedisk och neurologisk undersökning samt en undersökning av hållning, muskler och ledernas rörelseförmåga. Därefter kan olika behandlingsmetoder komma i fråga.

Kiropraktiska behandlingsmetoder
Kiropraktikens mest kända behandlingsmetod är, som nämnts, kotjusteringen: att med ett kort och riktat tryck med handen mot en förskjuten kota lösgöra denna från dess låsta läge så att rörligheten ökas och muskulaturen kan placera den rätt.

En rad olika behandlingstekniker förekommer. En sådan är H10 (Hole In One) som presenterades av B J Palmer 1934 HIO är inriktad på behandling av den övre delen av halsryggen. En annan teknik är Logan-tekniken. Upphovsmannen Logan menade, att om kroppens fundament - bäckengördeln - är väl balanserat, så rättar sig övriga skelettdelar därefter. Han utarbetade en metod för att analysera felställningar i bäckengördeln och en teknik för att korrigera dem. B J Palmer utarbetade även Mericmetoden, där man utgår från ett sjukdomssymtom, härleder det till ett kotområde som har samband med det berörda området och även med ömma områden på skallen. En del kiropraktorer använder sig av sacro-occipital (korsrygg-nackben) manipulation och temporomandibulär (tinning-käkben) ledmanipulation. Numera finns också en slags tryckpistol för kiropraktorer, med vilken man uppges kunna ersätta manipulationsgreppet. Även massage och töjning av muskler, olika stödjande åtgärder och förslag på egenvård kan ingå i behandlingen. Ett par dygn efter en manipulation kan en viss trötthet och ömhet i det behandlade området kännas, vilket betraktas som efter omständigheterna normalt.

Vid vissa sjukdomar och tillstånd skall kiropraktik inte användas, t.ex. reumatisk sjukdom i halskotpelaren, benskörhet och misstanke om tumör.

Kiropraktiken i Sverige
I Sverige finns olika kategorier kiropraktorer representerade. Det som skiljer dem åt kan vara olika teorier om sjukdomars och störningars uppkomst, längden och innehållet i deras utbildning samt huruvida de kombinerar kiropraktiken med andra behandlingsmetoder eller inte.

Det finns olika organisationer för kiropraktorer, och det finns anledning att förklara skillnaden dem emellan: 1. Det finns i dag sjuttiotalet Doctors of Chiropractic i landet som är organiserade i Svenska Kiropraktorsällskapet (SCS). De har utexaminerats från någon av högskolorna i kiropraktik i USA, Canada, England eller Australien. Dr's of Chiropractic har till stor del lämnat Palmers sjukdomslära och i stället övergått till mer skolmedicinska förklarings modeller.

2. Kiropraktiska Föreningen i Sverige har sextiotalet medlemmar. Medlemskap beviljas den som genomgått av förbundet godkända teoretiska och praktiska prov samt i övrigt befinns lämplig; de praktiska färdigheterna tillmäts större vikt än den teoretiska skolningen. Inom Kiropraktiska föreningen anser man att Palmer enligt upphovsmannarätten har angett vad som skall få kallas kiropraktik, och att avvikelser från dennes system inte är kiropraktik utan något annat.

3. Svenska Kiropraktorgruppen organiserar kiropraktorer med varierad utbildning, såsom vidareutbildade massörer.

Liknande behandlingsmetoder
Det finns som sagt olika metoder för manuell och manipulativ behandling av rörelseapparaten, och de skiljer sig åt på vissa punkter. Ett faktum som bidragit till svårigheterna att kunna skilja dem åt, är att alla dessa metoder ibland med ett samlingsnamn kallats för "kiropraktik", liktydigt med manuell behandling.

Den palmerska kiropraktiken är inriktad på förskjutningar i ryggraden som de primära sjukdomsorsakerna, även om justering av skelettets övriga leder också kan förekomma; naprapatin arbetar mycket med ligamenten och de sammanhållande strukturerna i kroppen; osteopatin är också mer mjukdelsinriktad samt tar även andra behandlingsmetoder i sin tjänst, såsom örtmediciner m.m. För närmare information om de olika metoderna, se terapiformerna Naprapati resp. Osteopati.

Läs på Nationalencyclopedin om kiropraktik.

Sök kiropraktor

Läs på vårt forum om kiropraktor och kiropraktik

Läs om andra behandlingsmetoder: Affirmationer Airmassage Akupressur Akupunktur Alexander-tekniken Analytisk trilogi Antroposofisk medicin Applied Kinesiology Applied Physiology Aromaterapi Aston-massage Auriculoterapi Autogen träning Ayurvedisk medicin Bachs blomstermedicin Bates seendeträning Baunscheidt-metoden Bildterapibehandling Bildtolkning Bindvävsmassage Bio Harmony Biodynamisk terapi Bioenergetik Biofeedback Biokinesiologi Bioklimatologi Biologisk medicin Biopati Body Harmony Body-Learning Bowenterapi Chakrabalansering Counselling